zondag 21 juni 2020

OverdenkingMatteüs 10:16-33
16 Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif. 17 Pas op voor de mensen, want ze zullen je voor het gerecht brengen en je geselen in hun synagogen. 18 Jullie zullen omwille van mij worden voorgeleid aan gouverneurs en koningen, en een getuigenis moeten afleggen ten overstaan van hen en de heidenen. 19 Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen, zal je op dat moment worden ingegeven. 20Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt. 21 De ene broer zal de andere uitleveren om hem te laten doden, en vaders zullen hetzelfde doen met hun kinderen, en kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen laten terechtstellen. 22 Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam; maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered. 23Wanneer ze jullie vervolgen in de ene stad, vlucht dan naar de volgende. Ik verzeker jullie: voor je in elke stad van Israël bent geweest, zal de Mensenzoon gekomen zijn.
24 Een leerling staat niet boven zijn leermeester en een slaaf niet boven zijn heer. 25 Een leerling moet er genoegen mee nemen te worden als zijn leermeester, en de slaaf als zijn heer. Als ze de heer des huizes al Beëlzebul genoemd hebben, waarvoor zullen ze dan zijn huisgenoten wel niet uitmaken? 26 Wees dus niet bang voor hen. Want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden en niets is geheim dat niet bekend zal worden. 27 Wat ik jullie in het duister zeg, spreek dat uit in het volle licht, en wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. 28 Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna. 29 Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als jullie Vader het niet wil. 30 Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. 31 Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. 32 Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. 33 Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal ook ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel.

Preek n.a.v. Matteüs 10,16-33
Hoe ga jij om met tegenslag? Hoe ga jij om met weerstand? Hoe gaat u ermee om als mensen het niet eens zijn met hoe u over dingen denkt, of als mensen het niet eens zijn met hoe u de dingen doet? Hoe ga je ermee om als mensen anders denken over geloofszaken, je misschien wel aanvallen in je diepste geloofsovertuigingen?

Het kan zijn dat je weerstand en kritiek makkelijk van je af laat glijden, dat het je niet zoveel kan schelen wat andere mensen van je vinden. Of misschien kan het je wèl wat schelen, en begin je te twijfelen over je eigen overtuigingen als mensen kritiek leveren. Of je gaat er met gestrekt been in als je je aangevallen voelt, je hebt je weerwoord klaar en bent ook niet bang tegen mensen in te gaan.

1. We zijn geroepen om als leerling van Jezus het koninkrijk in woord en daad te verkondigen

In het gedeelte dat we vanmorgen hebben gelezen, zegt Jezus dat je als leerling van hem altijd risico loopt op weerstand en zelfs vervolging. Als je van hem getuigt in je leven, in woord en daad, dan kan dat vervelende gevolgen hebben. “Pas op voor de mensen! Want ze zullen je voor het gerecht brengen en je geselen in hun synagogen.”

Vlak hiervoor heeft Jezus zijn twaalf leerlingen uitgezonden, en nu geeft hij hun instructies voor hun missie. De leerlingen zijn geroepen om het koninkrijk van God te verkondigen, en om dat koninkrijk zichtbaar te maken door genezingen, dodenopwekkingen en door het uitdrijven van demonen.

Jezus geeft zijn twaalf leerlingen instructies, maar in het perspectief van het hele evangelie van Matteüs is duidelijk dat álle gelovigen leerlingen van Jezus zijn. Vlak voordat Jezus in de hemel opgenomen wordt, zendt hij de elf leerlingen opnieuw uit: om alle volken tot zijn leerlingen te maken! En als gelovigen uit de volken worden ook wij vanmorgen aangesproken door Jezus, ook voor ons geldt de roeping om als leerling van hem het koninkrijk van God te verkondigen.

2. Als leerling van Jezus loop je wel het risico om weerstand te ondervinden

Met de roeping komt ook de waarschuwing van Jezus: Pas op voor de mensen, ze zullen jullie voor het gerecht slepen!

Jezus vertelde het de mensen tijdens de Bergrede al: Verheug je als je vervolgd wordt omwille van mij, want je zult ervoor beloond worden – zoals ze vóor jullie al de profeten vervolgden. Wij kennen vooral de verhalen van vervolgde christenen, in Azië, het Midden-Oosten of Noord-Afrika, en van mensen die om andere redenen vervolgd worden en moeten vluchten. Hun keuze voor God en voor Jezus, of hun politieke standpunt, zorgt ervoor dat ze niet veilig zijn in hun eigen stad, in hun familie en in hun huis. We kennen de verhalen van mensen die – zoals Jezus hier aankondigt – door hun broer of door hun vader met de dood worden bedreigd, omdat ze voor Jezus hebben gekozen.

Toch voelt vervolging vaak als een ‘ver-van-ons-bed-show’; in Nederland kunnen we in vrijheid kiezen hoe we willen leven, en tot welke God we willen bidden. Niemand maakt ons wat. Toch? Zo denk ik er vaak over.

Maar toen kwam ik afgelopen week een rapport tegen over bedreigingen en geweld na bekering of geloofsverlaten – in Nederland. In Amsterdam voelt 2% van de inwoners zich gediscrimineerd vanwege zijn of haar religie, en een kleine groep daarvan heeft ook geweld of bedreiging ervaren. Het gaat dan om discriminatie van zowel christenen als Joodse en islamitische gelovigen. Het is een relatief kleine groep, maar ook in Nederland kan je geloofskeuze tot weerstand leiden.

En misschien maak jij, maakt u het ook wel mee: Dat er op je werk lacherig wordt gedaan over je geloof, dat je als braaf wordt gezien als je ervoor kiest niet mee te doen met roddel, dat mensen je inzet voor het milieu en Gods schepping overdreven vinden.

Maar het kan ook zijn dat jij of uzelf ook wel eens met scheve ogen naar iemand kijkt, die wel heel radicaal is in zijn navolging van Jezus. We doen misschien ook wel eens lacherig over christenen met theorieën over de eindtijd. Of we staan niet open voor een gesprek over wat geloof voor ons betekent en wat het voor gevolgen heeft voor ons levensstijl.

De weerstand tegen leerlingen van Jezus, of de weerstand om leerling van Jezus te zijn, zit soms ook in onszelf.

3. Toch is de boodschap dat God koning en Jezus heer is een hoopvolle boodschap, die ook nu veranderingen van vrede en recht teweeg kan brengen

Jezus nodigt ons uit om zijn leerlingen te zijn, en roept ons op om het koninkrijk van God te verkondigen. Juist als we weerstand ervaren, van anderen of in onszelf, is het goed om te bedenken waar dat koninkrijk voor staat.

Het koninkrijk van God verkondigen, betekent dat we in heel ons leven laten zien dat God koning is, en dat Jezus de Heer is die ons leven leidt. Gods koninkrijk mag door ons spreken hoorbaar, maar ook in onze daden zichtbaar worden: dat we in navolging van Jezus hongeren en dorsten naar gerechtigheid, barmhartig en zachtmoedig zijn, vrede stichten. Zodat duidelijk wordt dat Jezus in de wereld en in ons leven Heer is.

Zo’n Heer en koning hebben we nodig in deze verscheurde wereld, in ons leven waarin het zo vaak niet op rolletjes loopt. Natuurlijk, we komen een heel eind met ons verstand, en met de wetenschap en techniek waar we de vruchten van mogen plukken. Toch weten we vaak niet hoe we vrede kunnen stichten, in ons eigen leven en op wereldschaal. We vinden het moeilijk om op een rechtvaardige manier voor de mensen en de schepping te zorgen. We overzien het vaak niet: wat de volgende stap in ons leven is, hoe we op een verstandige manier door een crisis komen, hoe we weerstand kunnen bieden tegen ziektes zoals het coronavirus.

God weet dat wel, hij overziet de wereld en alle tijden. Tegelijk heeft God zich klein gemaakt, en is als mens op aarde verschenen. In Jezus laat God zien, hoe het leven eruit ziet als hij koning en heer is: Met elk woord van vergeving dat Jezus spreekt, met elke zieke die hij geneest, met elk wijs woord over een leven voor Gods aangezicht neemt Jezus ons mee in het perspectief van Gods koninkrijk. Zo ziet het eruit als het leven steeds meer ‘heel’ gemaakt wordt.

En als leerlingen van Jezus mogen we daarvan getuigenis afleggen: in het leven in onze gezinnen, in het contact met vrienden en collega’s, met onze aanwezigheid in het dorp, met de keuzes die we maken in de supermarkt. We mogen laten weten en laten zien dat God koning is in deze wereld, en dat hij ons perspectief geeft op een wereld van vrede en recht.

4. Dat kan alleen als God zelf in ons werkt en ons de woorden geeft en de hoop levend houdt –daarvoor geeft hij ons zijn Geest

Wat doen we dan met de weerstand die we daarbij ervaren? Aan het begin noemde ik verschillende mogelijkheden: Misschien kun je de weerstand en kritiek zo van je af laten glijden, of begin je juist te twijfelen over je eigen overtuigingen. Misschien biedt je wel heftig weerstand in reactie op een aanval.

Jezus zegt: pas op voor de mensen, maar ook: wees niet bezorgd, en wees niet bang! Want je mag weten dat waardering van God belangrijker is dan waardering van mensen, en God vindt ons heel veel waard.

Niet bang zijn, dat betekent dus dat we niet heftig in de verdediging hoeven te schieten: Jezus zegt: wees scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif. We mogen ons in wijsheid en met tact concentreren op de boodschap die we brengen.

Soms vraagt dat erom de weerstand van ons af te laten glijden, Jezus geeft aan dat vluchten een optie is. Je hoeft het martelaarschap niet op te zoeken als leerling van Jezus! Het is wel een mogelijkheid: voor Jezus zelf was de uiterste consequentie van zijn leven dat hij ter dood werd gebracht. Maar dat hoeft ons geen angst aan te jagen.

We mogen ons concentreren op de boodschap van hoop, van wat Gods koningschap in de wereld en in ons leven teweeg kan brengen. Daarbij hoeven we niet te twijfelen aan dat waar we van overtuigd zijn geraakt: God zelf zal ons de juiste woorden en daden geven. Het is de Geest van Jezus die door ons heen zal spreken als we getuigen van het koninkrijk.

Wij hebben God leren kennen als een reddende God: die in Jezus het lijden op zich nam en dat in zijn dood overwon. Zo bracht Jezus ons in Gods koninkrijk. Zijn Geest zal ons nu leiden en ons wijsheid geven: als we spreken over de hoop die in ons is, als we onze manier van leven steeds meer afstemmen op het perspectief van het koninkrijk.

Daarom mogen we met vertrouwen op weg gaan als leerling van Jezus: met zijn boodschap van hoop op een wereld van vrede en recht, gedreven door de Geest, door het vuur vanbinnen, in het besef dat onze waarde niet afhangt van wat de mensen van ons vinden, maar van Gods liefde voor ons, als zijn leerlingen, die hij heeft geroepen voor een leven in zijn koninkrijk.

Amen.

terug
 


Agenda

Bekijk de volledige agenda hier.

Komende diensten (Alleen online)
  • 24 januari, Scharsterbrug
  • 31 januari, Scharsterbrug
  • 07 februari, Scharsterbrug
  • 14 februari, Scharsterbrug
  • 21 februari, Scharsterbrug
  • 28 februari, Scharsterbrug

Volg ons!

Facebook | YouTube