zondag 24 mei 2020

OverdenkingJohannes 17: 1 t/m 11

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Welke rol speelt gebed in onze wereld op dit moment? Onze wereld is een wereld vol pijn, ziekte, verlies en dood. En juist daarom is het een moeilijke vraag welke rol gebed daarin speelt. Wat denk jij, wat zou u zeggen? Grijpt God regelmatig in, in mensenlevens? En hangt dat af van hoe en hoe vaak wij bidden? Kan gebed God ‘veranderen’? Of kan gebed omstandigheden veranderen? Of ons veranderen?
Wat de antwoorden op deze vragen ook mogen zijn, één ding weten we zeker: Jezus deed het. Hij bad. Jezus vroeg dingen aan God. Jezus smeekte bij God. Op deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, terwijl de coronacrisis ons bezig blijft houden, mogen wij meeluisteren met een gebed van Jezus. Het gebed dat bekend is als het ‘Hogepriesterlijke gebed’. Jezus bidt tot zijn Vader.

Het gebeurt allemaal in een bovenzaal in Jeruzalem op Witte Donderdag. De stemming in die zaal waar Jezus spreekt met God is bedrukt en intens. Iedereen voelt dat dit een bijzonder moment is. Jezus heeft in de hoofdstukken hiervoor afscheidswoorden gesproken tot zijn discipelen. Elk woord, elke daad en elk gebaar heeft iets zwaars. Het Pascha wordt gevierd maar het is zeker geen feest. Jezus heeft hun voeten gewassen, hen brood en wijn gegeven, hun de Heilige Geest beloofd en hun opgedragen elkaar lief te hebben. Hij heeft met tederheid en indringend tot hen gesproken. En met een gevoel van urgentie. Alsof de tijd dringt. En dat is ook zo.

Nu, vlak voor ze naar de tuin gaan waar Hij gevangen genomen gaat worden, slaat Hij zijn blik omhoog en zegt Hij diepe woorden waar een diep verlangen in doorklinkt. Hij begint te vragen, te smeken.

Sommigen hebben dit gebed van Jezus ook wel het ‘andere’ Onze Vader genoemd. Een Onze Vader dat wij niet uit het hoofd leren en met elkaar opzeggen. Het is niet zo kernachtig en poëtisch als het Onze Vader. Er zit niet zo’n flow in en het is om zo te zeggen niet to the point. Het is een lang gebed, onregelmatig en nogal moeilijk te volgen. En hoewel het de bedoeling is dat de discipelen de woorden van dit gebed horen, heeft de toon van Jezus hier ook iets heel prive-achtigs. Jezus leert hier niet alleen hoe je moet bidden, Hij stort hier zijn hart uit. Het is de moeite waard om dit gebed van Jezus, dit hele hoofdstuk straks eens helemaal door te lezen.

De voormalige aartsbisschop van Canterbury, Rowan Williams, beschrijft het vreemde en wonderlijke van een Jezus die bidt. Hij zegt: Ja, Jezus is een mens in wie God zonder belemmering of onderbreking aan het werk is. Maar wacht even, zegt Williams, die Jezus waar we in de Evangeliën over lezen is wel iemand die bidt. Hij is Iemand die afhankelijk is van degene tot wie Hij bidt als Vader. In Jezus is goddelijke kracht en goddelijk handelen. Maar er is in Hem ook nederigheid en ontvankelijkheid. En je zou ook kunnen zeggen: in Hem is ook kwetsbaarheid.
Jezus brengt zijn laatste uren op aarde door in een nederige, kwetsbare smeekbede aan God. Dat smeken bij de Vader is de laatste blijk van liefde naar zijn discipelen die aan tafel zitten. Het laatste gebaar van hoop. In tegenstelling tot wat we zouden verwachten (en misschien zouden willen), geeft Hij zijn volgelingen niet nog een grote wondershow. Nee, het is niet nog één keer laten zien hoeveel macht Hij heeft door bijzondere tekenen te doen. Om nog één keer flink ontzag in te boezemen. Nee, Hij slaat zijn ogen op naar de hemel. En Hij geeft zijn dierbare vrienden over aan God.

Om even terug te komen op waar we mee begonnen: Er zijn veel vragen die we kunnen hebben over gebed, zeker in deze moeilijke tijd. En die vragen mogen ook gesteld worden. Maar ook te midden van al die vragen is het goed om ons te herinneren dat Jezus zijn laatste uren besteedde aan een intiem gesprek met God. Misschien is het belangrijkste dat we mee kunnen nemen van deze tekst dat als alles wegvalt, het gebed blijft. Zelfs wanneer de omstandigheden ontzettend moeilijk zijn, dan
biedt gebed een brug. Een stevig brug tussen ons hart en dat van God. Een brug tussen onze vragen
en Gods beloften. Een brug tussen ons verlangen en Gods genade. Gebed baant een weg. Een weg
vooruit. Vooruit naar hernieuwde hoop en hernieuwde kracht.

En het mooie is dat het op die brug tweerichtingsverkeer is. Er stijgen niet alleen maar gebeden op
naar de hemel. Het lijkt aan het begin alsof Jezus eerst vooral voor zichzelf bidt: “Vader, verheerlijk
Uw Zoon.” “Verheerlijk Mij.” Maar wat Hij vraagt aan de Vader is juist met het oog op zijn leerlingen.
Jezus vraagt dat het voor hen zichtbaar en duidelijk mag worden wie Hij is. En dat ze zullen begrijpen
wat het betekent dat Hij zijn werk op aarde heeft volbracht. Dat kan alleen door de verheerlijking van
Jezus, de Zoon die zichzelf geeft voor de zijnen. En het is zelfs zo dat deze verheerlijking, dit zichtbaar
worden van zijn heerlijkheid, niet alleen vóór hen is, maar ook dóór hen, in hen gebeurt. “Ik ben in
hen verheerlijkt.” staat er (vers 10b). En Jezus bidt dan ook heel gericht voor zijn leerlingen.

Er wordt voor ons gebeden. Dat mag een enorme bemoediging zijn die we uit deze tekst halen. In dat
intieme gesprek tussen Zoon en Vader, waarin wij zomaar mee mogen luisteren, blijkt het ook over
ons te gaan. Wij, die net als de leerlingen van Jezus met vallen en opstaan achter Jezus aan gaan. Wij,
die het soms ook zo moeilijk vinden om te blijven bidden. Maar wij horen bij de Kerk. En bij de Kerk
horen, dat betekent ook: geborgen zijn in het gebed van onze Heer Jezus Christus.
Jezus bidt voor ons!

Ik wil graag afsluiten met de tekst van lied 663 uit het liedboek. Al heeft Hij ons verlaten, lied 663.

Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.
Amen.

terug
 


Agenda

Bekijk de volledige agenda hier.

Komende diensten (Alleen online)
  • 24 januari, Scharsterbrug
  • 31 januari, Scharsterbrug
  • 07 februari, Scharsterbrug
  • 14 februari, Scharsterbrug
  • 21 februari, Scharsterbrug
  • 28 februari, Scharsterbrug

Volg ons!

Facebook | YouTube