zo 3 januari 2021

Kerkdienst

Locatie: 
 Scharsterbrug
Tijdstip: 
 09:30  - 10:30

Orde voor de dienst op zondag 1 januari 2021

Aanvang 9.30 uur

Voorganger: ds. Warnar

Organist: 

 

Welkom en mededelingen

Zingen 138: 1 en 4 Jo loovje ik út m

 

Jo loovje ik út myn hiele hert,

dat elk it heart, mei harp en tonge.

‘k Wol foar de goaden fan de wrâld

jo heech bewâld yn psalmen sjonge.

‘k Sil bûgd nei ‘t hillich godsgebou,

jo leafde en trou yn ‘t liet betinke.

Jo litte, o grutmachtich Hear,

jo namme klear oer alles blinke.

 

4 Wannear’t it giet troch troch need en nacht,

dan sil jo macht myn libben sparje.

Jo trou sil my op ’t deadlik paad

tsjin fijâns haat foargoed bewarje.

De Hear folbringt syn wurk oan my,

Hy stiet my by, syn wil sil barre.

Jo leafde, God, hâldt ivich stân;

’t wurk fan jo hân lit dat net farre!

 

Stilte

Bemoediging en groet

 

Zingen 513: 1, 2, 3 en 4 God hat it earste wurd

 

1 God hat it earste wurd.

Hy spriek en liet foar hinne

it ibbensljocht oerwinne,

noch altyd sprekt dat wurd.

 

2 God hat it earste wurd.

Foar’t wy op ierde kamen

rôp Hy ús al by namme,

noch altyd klinkt dat wurd.

 

3 God hat it lêste wurd.

Wat Hy fanâlds foarsein hat,

wurdt as de tiid in ein hat

oeral it lêste wurd.

 

4 God stiet oan it begjin,

Hy sil oan de_ein der wêze.

Syn wurd is fan ús wêzen

oarsprong en doel en sin.

 

 

Gebodslezing  (uit Titus 2 en Deut. 5)

 

Zingen 314: 1, 2 en 3 Here Jezus, om uw woord

 

1 Here Jezus, om uw woord

zijn wij hier bijeengekomen.

Laat in ‘t hart dat naar U hoort

uw genade binnen stromen.

Heilig ons, dat wij U geven

hart en ziel en heel ons leven.

 

 

2 Ons gevoel en ons verstand

zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,

als uw Geest de nacht niet bant,

ons niet stelt in ’t licht der waarheid.

’t Goede denken, doen en dichten

moet Gij zelf in ons verrichten.

 

3 O Gij glans der heerlijkheid,

licht uit licht, uit God geboren,

maak ons voor uw heil bereid,

open hart en mond en oren,

dat ons bidden en ons zingen

tot de hemel door mag dringen.

 

Gebed

 

Lezing: Lucas 2: 25-39

 

Zingen 159a: 1 en 2 Nu is het woord gezegd

 

1 Nu is het woord gezegd

waarmee, o Heer, uw knecht

wordt vrijgekocht in vrede,

mijn ogen zijn vervuld

van ‘t heil dat Gij onthult

en dat Gij doet geschieden.

 

 

2 Gij hebt het opgericht

voor aller aangezicht,

een schouwspel voor de tijden,

een licht is opgegaan,

het zal de nacht verslaan

en Israël verblijden.

 

Verkondiging

 

Zingen 496: 1 en 3 Een ster ging op uit

 

1 Een ster ging op uit Israel

na duizend en één nacht.

Een oud verhaal werd doorverteld,

een lied klonk onverwacht.

Dit was het uur van onze God,

een mensenzoon gelijk,

die onze naam draagt en ons lot,

die nacht begon zijn rijk.

 

 

3 Gij morgenster en mensenzoon,

breng ons de nieuwe tijd,

waarin de wereld wordt bewoond

door uw gerechtigheid.

Dan is uw heil aan ons geschied,

u allen even na, –

dan zingt de schepping weer dit lied

tot in de gloria.

 

Gebed

 

Zingen 518: 1, 2 en 7 Hoe helder staat de morgenster

 

1 Hoe helder staat de morgenster,

en straalt mij tegen van zo ver,

de luister van mijn leven.

Kom tot mij, zoon van David, kom,

mijn koning en mijn bruidegom,

mijn hart wil ik U geven.

Lieflijk,

vriendelijk,

schoon en heerlijk,

zo begeerlijk,

mild in ‘t geven,

stralend, vorstelijk verheven.

 

 

2 Gij zijt mijn parel en mijn kroon,

o Zoon van God, Maria’s zoon,

een hooggeboren koning.

O lelie die mijn hart bekoort,

uw zoete evangeliewoord,

is louter melk en honing.

Gij zijt

altijd

hosianna,

hemels manna,

dat wij eten,

nooit meer kan ik U vergeten.

 

7 Hoe is Hij mij zo innig na,

de alfa en de omega,

mijn hart doet Hij ontbranden.

Hij zal mij tot zijn lof en prijs

opnemen in zijn paradijs,

dan klap ik in de handen.

Amen,

amen,

kom mij troosten

allerschoonste,

mijn begeren,

toef niet langer, kom o Here.

Zegen

terug
 


Agenda

Bekijk de volledige agenda hier.

Komende diensten (Alleen online)
  • 24 januari, Scharsterbrug
  • 31 januari, Scharsterbrug
  • 07 februari, Scharsterbrug
  • 14 februari, Scharsterbrug
  • 21 februari, Scharsterbrug
  • 28 februari, Scharsterbrug

Volg ons!

Facebook | YouTube