beleidsplan

Beleidsplan 2016-2020
Protestantse gemeente Ouwsterhaule Scharsterbrug.

 
Waarom?
Een beleidsplan geeft de gelegenheid om als gemeente in gesprek te komen over wat we willen.
We beseffen dat veel van wat we willen, niet ‘maakbaar’ is. We beseffen ook dat we door God en Zijn gemeente geroepen zijn om onze gemeente tot Zijn doel te laten komen. Om ons samen op dat doel te richten, zijn de gesprekken rond het beleidsplan belangrijk. We geloven dat God ons daarin ook wil leiden.
Een beleidsplan biedt een overzicht van wat wij als gemeente nu belangrijk vinden voor de toekomst. Door dat met elkaar vast te stellen, kunnen we gericht verder werken. Zowel aan kansen die we zien aankomen als aan bestaande inzet.
 
Wie zijn we?
We zijn een Protestantse gemeente die actief is in twee dorpen; Ouwsterhaule en Scharsterbrug. We zijn een dorpskerk en we zijn niet beperkt tot één denominatie.  We zijn betrokken op de mensen en horen graag wat het evangelie van Jezus voor ons betekent. We houden het graag ‘gewoon’, maar zijn niet bang voor iets nieuws.
 
Wat doen we?
Dat is uitgebreid omschreven in het algemene deel van het beleidsplan. Dat staat in de gemeentegids en wordt elke twee jaar weer up to date gebracht. Verderop wordt dit in z'n geheel weergegeven.
We vermelden hier de algemeen gestelde doelen van de verschillende colleges (taakgroepen);
 
Doel van de diaconie
Wij willen bereiken dat we wereldwijd, maar ook dicht bij huis, mensen kunnen helpen die in geestelijke en financiële nood verkeren.
Als gebed hebben wij daarbij:
"Schenk ons geloof in onze diaconale roeping zodat wij elkaar bijstaan en ons naar vermogen inzetten voor het welzijn en welvaren van onze samenleving dichtbij en van heel de mensheid wereldwijd."
Doel van het werk van de ouderlingen
Het bevorderen van het onderlinge contact, pastoraat, zorg en geestelijke opbouw en dat de gemeenteleden gestimuleerd worden hun gaven en talenten in te zetten in de maatschappij en in de kerk.
Doel van het werk van de jeugdouderling
Bevorderen dat jonge kinderen, jongeren en jonge ouders zich thuis voelen binnen de gemeente, waarin ze kunnen groeien in geloof en zich verbonden weten met de kerk.
Doel van het college van kerkrentmeesters
Het beheren van de kerkelijke goederen en het verwerven van financiële middelen voor de instandhouding van de predikantsplaats en de (kerk-) gebouwen voor de verkondiging van Gods woord in onze gemeente.

 
Uitgangspunten
Bij het samen spreken over het beleid van onze gemeente zijn er een paar ‘grote lijnen’ aan te wijzen die in de loop van de jaren gegroeid zijn.
We willen kerk voor beide dorpen zijn.
Dat houdt in dat we aansluiting zoeken bij inzet in het dorp en dat we daar als kerk van onze Heer Jezus graag een bijdrage aan leveren.
We houden daarom ook contact met bijvoorbeeld school, activiteitencommissie en plaatselijk belang.
We houden ook een open oog voor situaties in het dorp waar wij als kerk initiatief kunnen nemen.
We vragen ons daarbij af wat wij, juist als kerk, kunnen betekenen; wat onze ‘missie’ is als gemeente van God.
Elke kerkenraadsvergadering is dit een agendapunt.
We willen onderling geloofsgesprek stimuleren.
Door erediensten en gesprekskringen willen we niet alleen kennis opdoen, maar ook elkaar steunen en aan het woord laten komen. Zodat het leven met Jezus concreet wordt in ons leven van elke dag.
We zijn er op gericht meer mensen in te schakelen bij wat we doen.
Dat houdt in dat we voor losse ‘taakjes’ of ‘projecten’ verder kijken dan alleen de kerkenraadsleden.
We willen gaven en talenten in onze gemeente ontdekken en inzetten.
In onze gemeente zijn veel talenten aanwezig. We willen dat graag te weten komen en mensen uitdagen om die gaven in te zetten. Niet alleen in de reguliere ambten of voor de langere termijn, maar zeker ook daarbuiten en/of incidenteel.
We willen niet onze eigen concurrent zijn.
We moeten er voor waken dat we teveel activiteiten tegelijk hebben. In verband met de werkdruk voor degenen die het moeten organiseren. Maar ook in verband met de bezoekers die niet overal bij kunnen zijn. We houden ook zoveel mogelijk rekening met andere activiteiten in het dorp.
 

Concrete doelen voor de komende 4 jaar:

Jeugdwerk
Als opvolging van de zondagsschool willen we graag in Ouwsterhaule een vorm van clubwerk beginnen.
Kerken en bijgebouwen
We willen graag de functionaliteit van onze kerken en bijgebouwen vergroten. Met het oog op de eigen samenkomsten, maar ook met het oog op het dorp.
Bezinning op erediensten
Steeds minder mensen zijn gewend aan of bekend met de vormen die wij in onze erediensten gebruiken. Tegelijkertijd zijn ze voor veel van de huidige kerkgangers een bron van inspiratie. Dit vraagt om bezinning op de manier waarop wij het goede nieuws van Jezus Christus willen overbrengen. Daar willen we ook in de praktijk mee bezig.
Bezinning op de ‘midden generatie’
In onze activiteiten zien we de generatie 30-ers tot 50-ers het minst terug. We willen ons er op bezinnen hoe we er voor deze groep kunnen zijn. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALGEMEEN BELEIDSPLAN Protestantse gemeente Ouwsterhaule Scharsterbrug 2016-2020
 
AKTIVITEITEN
Kerkdiensten
De zondagse kerkdiensten vinden om en om plaats in de kerken van Ouwsterhaule en Scharsterbrug en beginnen om 9.30 uur. ± 4 keer per jaar wordt er een opendeurdienst gehouden om 9.30 of 19.30 uur. Deze dienst komt dan i.p.v. de gewone kerkdienst. In april is er ’s morgens om 9.30 uur
een opendeurdienst in dorpshuis “De Hichte” m.m.v. muziekvereniging “Excelsior”. Aansluitend wordt door “Excelsior”een koffieconcert gegeven.
Avondmaalsdiensten
Vijf maal per jaar worden avondmaalsdiensten gevierd. Eén daarvan wordt altijd gehouden in de avonddienst van Witte Donderdag. De andere vieringen worden van tevoren aangekondigd in het kerkblad.
Doopdiensten
Doopdiensten kunnen in overleg tussen doopouders en de dominee afgesproken worden.
Open Deur-diensten
Gemiddeld vier keer per jaar vinden er speciale Open Deur-diensten plaats. In deze (vaak laagdrempeligere) diensten wordt vaak gebruik gemaakt van andere vormen, muziek etc.
Oecumenische diensten
Ieder jaar wordt door de Raad van Kerken Doniawerstal een oecumenische dienst georganiseerd. Meestal vindt dit in februari plaats in de R.K. kerk te St.Nicolaasga. De eigen kerken zijn dan gesloten.
Preekopname
Van elke kerkdienst wordt een opname op een USB-stick gemaakt. Op verzoek wordt het thuis bezorgd en later weer opgehaald. Contactpersonen zijn de kosters van onze beide kerken.
Commissies
Muziekcommissie
De muziekcommissie organiseert enkele diensten per jaar waarin muziek, gedichten en korte overdenkingen centraal staan. Deze diensten worden zorgvuldig samengesteld rondom een bepaald thema. Af en toe worden gemeenteleden gevraagd om actief deel te nemen aan de diensten en de
voorbereidingen daarvan.
OpenDeurDienst commissie
De ODD-commissie organiseert laagdrempelige bijeenkomsten.
 
Vorming en toerusting
Zondagsschool
In Ouwsterhaule is zondagsschool voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Tijdens de kerkdienst (vanaf 9.30u) komen we bij elkaar in de Hichte (als de kerkdienst in Ouwsterhaule is). Het seizoen duurt vanaf de startzondag tot Pinksteren. Tijdens de schoolvakanties is er geen zondagsschool.
Catechese
Op catechisatie gaan we met elkaar in gesprek over allerlei mogelijke onderwerpen die te maken hebben met het geloof en met jouw eigen leven. Hier heb je de kans om de vragen te stellen die je altijd al hebt willen stellen. Tegelijk is er ook genoeg tijd voor gezelligheid en geklets over
school / vrienden / ouders enz.
Catechese is bedoeld voor jongeren vanaf 12 jaar. Het wordt gegeven door de predikant in de pastorie. Alle catechisanten krijgen een persoonlijke uitnodiging.
Belijdeniscatechese
De belijdeniscatechisatie is speciaal voor hen die graag openbare geloofsbelijdenis willen afleggen. Als u of jij dat wilt, of al langer de wens hebt om belijdenis te doen, neem dan gerust contact op met de dominee of een ouderling. Het is ook mogelijk om belijdeniscatechisatie te volgen zonder belijdenis te doen.
20+-kring
Een gesprekskring voor iedereen rond de leeftijd van 20 jaar die de kerk niet zo makkelijk binnenstapt, maar die toch graag eens over bepaalde (geloofs)vragen doorpraat. Tijdens deze avonden bepalen we zelf de onderwerpen die we willen bespreken.
Bijbelkring
Tijdens deze maandelijkse ontmoetingen lezen we steeds een gedeelte uit de bijbel, dat we daarna met elkaar bespreken. We gaan samen op zoek naar de betekenis van de Bijbeltekst voor ons hier en nu.
Gebedsmoment
Een moment van gebed voor de gemeente, voor onszelf en voor de wereld. Een open inloop om met elkaar stil te zijn, de bijbel open te doen, te danken of voorbede te doen.
Emmaüs-kring
Een gesprekskring over diverse geloofsonderwerpen. Afgelopen jaren is het bijvoorbeeld gegaan over centrale thema’s in het geloof: wie is God? Wat doet de Heilige Geest? Daarnaast ontbreekt ook zeker een stukje gezelligheid niet.
Jonge ouderskring
In de opvoeding wil je kinderen iets meegeven, zeker als het gaat om geloof. Hoe doe je dat? Wat zegt dat over jezelf? Wat komt er op kinderen af en hoe kun je ze daarin begeleiden? Rondom die en andere vragen ontmoeten we elkaar om de betrokkenheid op geloof en onze kinderen praktisch handen en voeten te geven.
Groot huisbezoek
Op een groot huisbezoek komen we eenmalig bij elkaar om door te praten over één belangrijk thema uit het geloof of leven. Als u een idee hebt voor een mogelijk onderwerp kunt u dat doorgeven aan de dominee of één van de ouderlingen. De datum en plaats van bijeenkomst wordt in het kerkblad
bekend gemaakt.
Gemeenteavond
Tweemaal zal er in het komende seizoen een gemeenteavond gehouden worden. Deze staan gepland in maart na biddag en in november na dankdag voor gewas en arbeid.
 
OVERIGE ZAKEN
Huwelijk, doop of overlijden
Wil je gaan trouwen, wil je daar Gods zegen over vragen en denk je na over een kerkelijke plechtigheid daarbij, neem dan contact op met de predikant of met een ouderling. Dan kunnen we
samen kijken naar de mooie kanten en de praktische kanten, dan kun je er daarna een goede beslissing over nemen.
Zegening relatie van twee mannen of twee vrouwen
In het geval dat homoseksuele gemeenteleden van de protestantse gemeente te Ouwsterhaule – Scharsterbrug c.a. een kerkelijke zegening vragen van hun, wettig voltrokken, verbintenis zal daarvoor een kerkgebouw beschikbaar zijn. De ambtsdragers (predikant, ouderling en diaken) die
echter moeite hebben om de verantwoording voor deze dienst op zich te nemen, zijn vrij om hier niet aan deel te nemen.
In het geval dat de eigen predikant weigert om een alternatieve relatie te zegenen, is het paar vrij om een gastvoorganger te vragen deze dienst te leiden.
Doop
Is er een kindje geboren, hebben jullie een kindje geadopteerd of wil je een wat ouder kind laten dopen, dan horen we dat graag. We spreken er graag met jullie over door, wat het voor jullie en voor het kind betekent en hoe een doopdienst in z’n werk gaat.
Denk ook eens na of je misschien iets meer over (geloofs-)opvoeding zou willen weten. Daar wordt ook het één en ander over georganiseerd.
Overlijden
Bij een overlijden komen er veel dingen tegelijk op de nabestaanden af. We willen als kerk mensen met verdriet en rouw graag bijstaan. Ook meer praktische zaken rondom het afscheid kunnen in overleg met de uitvaartondernemer en de predikant aan de orde komen.
In dit beleidsplan onder het kopje “het college van kerkrentmeesters” staat over de zakelijke kant nog wat meer vermeld.
 
PASTORAAT (ouderlingen)
Pastoraat wordt in onze gemeente door alle gemeenteleden gedaan. De zorg voor elkaar en het omzien naar elkaar is voor iedereen gegeven. Predikant en ouderlingen houden zich hier in het bijzonder mee bezig.
Voor ons noodzakelijke “omzien naar elkaar” worden gemeenteleden gevraagd berichten hierover zoveel mogelijk door te geven aan predikant of één van de ouderlingen. Tevens worden de zieken bij opname in een ziekenhuis of verpleeghuis of bij thuiskomst, genoemd bij de afkondigingen in de
dienst, tenzij hiertegen bezwaar bestaat.
 
Een ouderling is een ambtsdrager en maakt deel uit van de kerkenraad. Alle ambtsdragers met elkaar zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gang van zaken in de gemeente. De specifieke taken van een ouderling zijn o.a.:
◦Per toerbeurt zijn de ouderlingen in de eredienst ook ouderling van
 dienst. Hij of zij is degene die voor de dienst het consistoriegebed bidt
 en in de dienst de afkondigingen doet.
◦de zorg voor het bijeenbrengen en -houden van de gemeente;
◦de medeverantwoordelijkheid voor de organisatie van de zondagse
 erediensten.
◦het pastoraat in de gemeente door middel van o.a. huisbezoeken;
Doel van het werk van de ouderlingen
Het bevorderen van het onderlinge contact, pastoraat, zorg en geestelijke opbouw en dat de
gemeenteleden gestimuleerd worden hun gaven en talenten in te zetten in het werk en in de
kerk.
Doel van het werk van de jeugdouderling
Bevorderen dat jonge kinderen, jongeren en jonge ouders zich thuis weten en voelen binnen de gemeente, waarin ze kunnen groeien in geloof en zich verbonden weten met de kerk.
 
HET COLLEGE VAN DIAKENEN.
Ook de zorg en het omzien naar elkaar in meer materiële zin wordt in onze gemeenten door alle gemeenteleden gedaan. Het college van diakenen houdt zich hier in het bijzonder mee bezig.
Taken van de diaconie
Het verzorgen van de Avondmaalstafel en de bediening van brood en wijn in de avondmaalsdienst in de kerk. Gemeenteleden die om bijvoorbeeld gezondheidsredenen het H.A. in de kerk niet meer mee kunnen vieren, wordt de gelegenheid gegeven om dit thuis, samen met een ouderling en diaken te vieren.
Doel van de diaconie
Wij willen bereiken dat we wereldwijd, maar ook dicht bij huis, mensen kunnen helpen die in geestelijke en financiële nood verkeren.
Als gebed hebben wij daarbij:
"Schenk ons geloof in onze diaconale roeping zodat wij
elkaar bijstaan en ons naar vermogen inzetten voor het welzijn en welvaren
van onze samenleving dichtbij en van heel de mensheid wereldwijd."
Wat doet de diaconie?
Ieder mens telt. Maar niet iedereen kan zichzelf redden. Daarom steunt de diaconie, mensen die, om wat voor redenen dan ook, niet goed meer voor zichzelf kunnen zorgen: zieken, armen, ouderen, of mensen die buiten de maatschappij vallen. De armen problematiek is in het diaconaal werk altijd
het belangrijkste. Of het nu gaat om mensen dichtbij of ver weg.
Op regiogebied wordt er samen gewerkt met de diaconieën van:
‘Op’e Noed’, St. Nicolaasga-Idskenhuizen-Tsjerkgaast, PKN Langweer, Caritas RK St. Nicolaasga.
Elke twee jaar wordt er gezamenlijk een project uitgezocht, waar mensen uit de regio bij zijn betrokken, ook wordt er deelgenomen aan Solidair Skarsterlan. Deze organisatie doet aan armoedebestrijding, en deelt o.a. voedselpakketten uit.
Diaconale samenwerking op landelijk gebied gaat via Kerk in Actie, deze organisatie heeft een website met informatie www.kerkinactie.nl.
Het werelddiaconaat richt zich op de hele wereld, en heeft overzicht waar de meest dringende hulp nodig is.
Hoe komen we aan het geld om mensen te helpen?
Pacht van de landerijen bij Snikzwaag en Rotsterhaule, rente opbrengsten, dividenden en de collectes in de kerkdiensten.
Collectes
Er wordt gecollecteerd volgens het collecterooster. Dit rooster wordt opgesteld aan de hand van een advieslijst en met inachtneming van verplichte en af te dragen collectes.
Over de bestemming en de opbrengst van collecten wordt zoveel mogelijk informatie gegeven in “It Ljochtbeaken” en bij de afkondigingen.
Bloemengroet
Iedere week staan er in de kerk bloemen. Na de dienst worden deze bloemen naar een gemeentelid gebracht die ziek is of jarig boven 65 jaar, of andere mensen die hiervoor in aanmerking komen.
Kerstattentie
De jaarlijkse kerstattentie wordt bezorgd bij gemeenteleden die ouder zijn dan 65 jaar, en bij mensen die door overlijden van hun partner alleen zijn komen te staan. Het bezorgen wordt gedaan door de diaconie.
Plaatselijk, regionaal, landelijk en wereldwijd diaconaal werk.
Elk jaar worden er giften gedoneerd aan Doniahiem, Theresiahuis, Flecke, Vegelinstate, Westersypen en Thomashuis.
Regionaal gaat er geld naar o.a. het Aanloophuis, Anna Schotanus en Bijbelgenootschap.
Verder gaan er giften naar kerkinactie, Mercy Ships, werelddiaconaat (€ 1.000,-), Terre des Hommes, giften verschillen per jaar en organisatie. Gebeurt er een ramp dan geven we vaak ook geld.
Eenmaal per jaar wordt er door de administrateur/penningmeester bekeken hoeveel geld er over is
om te verdelen. Dan worden de ingekomen stukken die geld vragen van organisaties en stichtingen in Nederland en over de grenzen doorgenomen en keuzes gemaakt. Gelukkig kunnen we elk jaar altijd nog 4 à 5 projecten, stichtingen en goede doelen blij maken.
Een globaal overzicht van de inkomsten:
 Collecten in de kerk
 Erfpachten
 Rente, opbrengst dividenden
Een globaal overzicht van de uitgaven:
 Bloemen, kerstattenties
 Doop, gedachtenis en Paaskaarsen
 Ouderenwerk, plaatselijk en regionaal
 Bijdrage Classis, streekverbanden en plaatselijk diaconaal werk
 Diaconaal quotum
 Afdracht doorzendcollecten KerkinActie
 Diaconaal werk wereldwijd
 
HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Het beleid is gericht op de in stand houding van de Protestantse gemeente in onze dorpen en de verkondiging van Gods woord.
Het doel van het college van kerkrentmeesters is het beheren van de kerkelijke goederen en het verwerven van financiële middelen voor de instandhouding van de predikantsplaats en de (kerk-) gebouwen voor de verkondiging van Gods woord in onze gemeente.
Ook heeft zij het beheer over de archieven en het bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek.
De begroting en rekening worden ieder jaar ter goedkeuring voorgelegd aan de kerkenraad en het Regionaal College voor de behandeling van beheerszaken. Inzage door de gemeenteleden is mogelijk na afspraak met de administrateur.
De begroting van het lopende jaar en de rekening van het afgelopen jaar worden als bijlage bij kerkblad  “It Ljochtbeaken” verspreid. In april worden deze behandeld, in een door het college belegde gemeenteavond.
Het college van kerkrentmeesters vergadert minimaal 5 maal per jaar met de notabelen. Het
college bereidt deze vergaderingen voor d.w.z. de ingekomen stukken doorspreekt en selecteert en de agenda van de vergaderingen opstelt.
Verder streeft het college naar een goed overleg met de vrijwilligers, welke binnen de kerken actief zijn.
Een globaal overzicht van de inkomsten:
Kerkelijke bijdrage (Kerkbalans)
Collecten in de kerk
Paas- en oudejaarscollecte
Giften
Erfpachten
Pachten
Renten, opbrengst dividenden
Een globaal overzicht van de uitgaven:
Predikantstraktement
Vergoedingen kosters, organisten en schoonmakers
Sociale lasten, pensioenvoorzieningen, belastingen
Verplichte afdracht collecten
Quotum – afdracht, solidariteitskas
Onderhoud gebouwen en inventaris ( 2 kerken,’t Skarsterhonk, pastorie)
Onderhoud “groen” rond de kerken en ‘t Skarsterhonk
Verzekeringen
Waterschap- en ruilverkavelinglasten
Administratieve kosten
Drukwerk, o.a. het ’t Ljochtbeaken en liturgieën
Steun bijzondere diensten
 
Voor de Kerkelijke begraafplaats wordt zodanig beleid gevoerd, dat overledenen, indien mogelijk begraven kunnen blijven. Het college streeft er naar om op uiterst respectvolle wijze om te gaan met het graf en de stoffelijke resten van de dierbare overledenen. De afdeling begraafplaats
heeft een eigen administratie.
 
Onze gemeente is in het bezit van grasland. Bijna 58 ha hiervan, in Joure (Woudfennen), Ouwster Nijega en Pingjum. In Joure wordt het land verpacht, de rest wordt in erfpacht uitgegeven aan twee veehouders. Voor herzieningen van de (erf-)pacht wordt het College bijgestaan door een
rentmeesterskantoor. Tevens is het beleid er op gericht om meer landbouwgrond te kopen.
De opbrengsten uit bezittingen waarborgen een deel van de inkomsten.
In het Kerkelijk centrum ’t Skarsterhonk worden kerkelijke activiteiten gehouden, zoals de kerkelijke vergaderingen, nevendienst, kringwerk, repetities zangkoor etc.
Tevens wordt er ruimte beschikbaar gesteld aan een bibliotheekcommissie uit Scharsterbrug. Deze wordt uitgevoerd door dorpsvrijwilligers en is één uur per week geopend.
Het College draagt zorg voor het in bezit houden van een pastorie, hoewel dit geen verplichting is. Een hiertoe geschikte huurwoning is namelijk moeilijk te vinden voor een predikant.
 
Het College stelt zich ten doel dat de gelden zo worden beheerd, dat de gemeente in staat is te voldoen aan haar verplichtingen ten aanzien van de predikantsplaats en de kerk in haar geheel. Met de steun van onze leden en de ervaring tot nu toe opgedaan mogen wij met vertrouwen de toekomst
tegemoet zien.
Overige zaken mbt de kerkrentmeesters
Kosten / tarieven bij trouw – en rouwdiensten.
Kosten Inzegening huwelijk (ord. 5.3)
Indien tenminste één van de partners staat ingeschreven in een plaatselijk register van bovengenoemde gemeente en jaarlijks bijdraagt aan de Kerkbalans van onze gemeente worden de volgende kosten berekend:
Voor de huur van het kerkgebouw € 100,-.
De muzikale begeleiding geschiedt door de vaste of een gastorganist van bovengenoemde gemeente, de kostend daarvan zijn € 40,-.
De kosterswerkzaamheden worden verricht door de plaatselijke (hulp)koster, de kosten daarvan zijn € 40,-.
De kosten voor de trouwbijbel zijn voor rekening van het College van Kerkrentmeesters.
Bij afwijkingen op bovenstaande geldt:
Gaat in de trouwdienst na overleg met het bruidspaar een andere dan de plaatselijke predikant voor:
Eventuele kosten daarvan worden door het bruidspaar zonder tussenkomst van het College van Kerkrentmeesters verrekend. Voor de muzikale begeleiding en de kosterswerkzaamheden is dezelfde regeling van toepassing.
Indien geen van de partners jaarlijks bijdraagt aan de Kerkbalans van onze gemeente worden de volgende kosten berekend:
Voor de huur van het kerkgebouw € 150,-.
De muzikale begeleiding geschiedt door de vaste of een gastorganist van bovengenoemde gemeente, de kosten daarvan zijn € 40,-.
De kosterswerkzaamheden worden verricht door de plaatselijke (hulp)koster, de kosten daarvan zijn € 40,-.
De kosten voor de trouwbijbel zijn voor rekening van het College van Kerkrentmeesters.
Aanvullende bepalingen huwelijk:
Het is niet de bedoeling om recepties te houden in ’t Skarsterhonk. Het kan voorkomen dat locaties van het huwelijk voor de burgerlijke stand, kerkelijk huwelijk en plaats van receptie zo ver uit elkaar liggen dat restauratie tussen door gewenst is. Hiervoor dient men vooraf toestemming te vragen
aan College van Kerkrentmeesters.
Kosten uitvaart.
Indien de overledene stond ingeschreven in een plaatselijk register van boven genoemde gemeente en hij of zij droeg jaarlijks bij aan de Kerkbalans van onze gemeente worden de volgende kosten berekend:
Voor de huur van het kerkgebouw € 100,-
De muzikale begeleiding geschiedt door de vaste of een gastorganist van bovengenoemde gemeente, de kosten daarvan zijn € 40,-.
De kosterswerkzaamheden worden verricht door de plaatselijke (hulp)koster, de kosten daarvan zijn € 40,-.
Indien een overledene die ingeschreven stond in het plaatselijk register van bovengenoemde gemeente, maar niet jaarlijks bijdroeg aan de Kerkbalans van onze gemeente, worden de volgende kosten berekend:
Voor de huur van het kerkgebouw € 150,-
De muzikale begeleiding geschiedt door de vaste of een gastorganist van bovengenoemde gemeente, de kosten daarvan zijn € 40,-.
De kosterswerkzaamheden worden verricht door de plaatselijke (hulp)koster, de kosten daarvan zijn € 40,00.
Aanvullende bepalingen uitvaartdienst.
Voor jongeren beneden de 18 jaar worden de kosten, getoetst aan één van de ouders / verzorgers volgens de punten hiervoor genoemd.
Algemene slotbepaling
Waarin dit kosten- / tarievenoverzicht niet voorziet beslist het College van
Kerkrentmeesters.

 
TENSLOTTE
Dit beleidsplan pretendeert niet volledig te zijn. Wijzigingen en aanvullingen kunnen gemaakt worden. De kerkenraad heeft hiervoor de eerste verantwoordelijkheid.
terug

Agenda

Bekijk de volledige agenda hier.

Komende diensten (allen via livestream)
  • 29 november
  • 6 december

Volg ons!

Facebook | YouTube